Clara Lammers Lisnet

25 maart 2016, Matthäus Passion, Utrecht

Solist in de Mattäus Passion van J.S. Bach, o.l.v. dirigent Madeleine Ingen Housz.

13.30 Geertekerk, Utrecht