Clara Lammers Lisnet

2 mei 2015, Grosse Messe in c-moll van Mozart, Den Bosch

2 mei 2015, solist in de Grosse Messe in c-moll van Mozart, 19.30 Hervormde Kerk ‘s-Hertogenbosch